Ο Πάπας αλλάζει το «Πάτερ Ημών»!!!

Ο Πάπας αλλάζει το «Πάτερ Ημών»!!!

«Ο Πάπας Φραγκίσκος ενέκρινε την αλλαγή της προσευχής «Πάτερ Ημών».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάπας Φραγκίσκος φέρνει αντιρρήσεις για το «Πάτερ Ημών». Πρόκειται για μία θέση που είχε αρχικά εκφράσει το 2017 υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι καλή μετάφραση, επειδή μιλάει για έναν Θεό που σε προτρέπει στον πειρασμό».

Η προσευχή που δίδαξε ο Ιησούς στους μαθητές του

Συγκεκριμένα αλλάζει το σημείο «lead us not into temptation» (στα ελληνικά «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν») καθώς υποστηρίζει ότι υποδηλώνει πως ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε λάθος δρόμο.

Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο σημείο αλλάζει σε «do not let us fall into temptation» «μη μας αφήσεις να υποκύψουμε στον πειρασμό».

Σε δηλώσεις του ο Πάπας είπε πως «Αυτός που σε οδηγεί στον πειρασμό είναι ο Σατανάς. Αυτός είναι ρόλος του Σατανά». Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς δίδαξε τα λόγια αυτά στους μαθητές του όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσεύχονται».

ΣΧΟΛΙΟ της kantam.gr.

Έτσι δυστυχώς δημιουργούνται οι λανθασμένες εντυπώσεις.

Ο τίτλος του χρησιμοποιείται σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, ιστοσελίδων και μεταδίδεται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς είναι  ολότελα παραπλανητικός και αυτό διότι, ο  Πάπας δεν άλλαξε το «Πάτερ ημών», απλώς πιστεύει ότι κάποιες μεταφράσεις δεν αποδίδουν την πραγματική έννοια της έκφρασης:«και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν».

Είναι δεδομένο ότι ο Κύριος δε δίδαξε αυτή την προσευχή στους Αποστόλους και μαθητές τους ούτε στα Γαλλικά, ούτε στα Ιταλικά αλλά στα Αραμαϊκά.

Η μετάφραση της κοινής προσευχής όλων των Χριστιανών έχει γίνει σε άπειρες γλώσσες.

Είναι λοιπόν δυνατόν κάποιες μεταφράσεις να μην αποδίδουν το πνεύμα και το γράμμα του αρχικού κειμένου!

Το να προτείνει κάποιος να αλλάξει μία λέξη για να ανταποκριθεί  η μετάφραση ακόμη καλύτερα στο αρχικό κείμενο, κατ’ ουδένα τρόπο σημαίνει ότι αλλάξει το αρχικό κείμενο!

Σ' Αραμαϊκά/Συριακά

ܐܰܒܽܘܢܕܒܰܫܡܰܝܳܐ

ܢܶܬܩܰܕܰܫܫܡܳܟ

ܬܺܐܬܶܐܡܰܠܟܽܘܬܳܟ

ܢܶܗܘܶܐܨܶܒܝܳܢܳܟ

ܐܰܝܟܰܢܳܐܕܒܰܫܡܰܝܳܐܐܳܦܒܐܰܪܥܳܐ

ܗܰܒܠܰܢܠܰܚܡܳܐܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܘܰܫܒܽܘܩܠܰܢܚܰܘܒܰܝܢܘܰܚܬܳܗܰܝܢ

ܐܰܝܟܰܢܳܐܕܐܳܦܚܢܰܢ

ܫܒܰܩܢܠܚܰܝܳܒܰܝܢ

ܠܳܐܬܰܥܠܰܢܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ

ܐܶܠܳܐܦܰܨܳܐܠܰܢܡܶܢܒܺܝܫܳܐ

ܡܶܬܽܠܕܕܺܝܠܳܟܺܗܝܡܰܠܟܽܘܬܳܐ

ܚܰܝܠܳܐܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢܐܰܡܺܝܢ܀

Πρωτότυπο στα αρχαία ελληνικά( Ματθ. 6.9-13

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·

ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·

ἀμήν.]

Στα Λατινικά(Βουλγάτα)

Pater Noster, qui es in caelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum,

Fiat voluntas tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem,

Sed libera nos a malo.

Amen.

Η μετάφραση Βάμβα στη δημοτική

Πάτερ ημών,

ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομά σου,

ελθέτω η βασιλεία σου,

γεννηθήτω το θέλημά σου,

ως εν ουρανώ, και επί της γής.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον,

δος εις ημάς σήμερον,

και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών,

καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς,

και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.

Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.

Αμήν.

Στα Νεοελληνικά

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς,

Ας αγιασθεί (ας δοξασθεί) το Όνομα Σου

Ας έρθει η βασιλεία Σου

Ας γίνει το θέλημά Σου

όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους)

έτσι και στη γη (από τους ανθρώπους)

Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο.

Και άφησε μας τα χρέη μας (συγχώρησε τις αμαρτίες μας)

όπως κι εμείς αφήνομε τους χρεώστης μας (όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έφταιξαν).

Και μη μας βάλεις σε δοκιμασία.

αλλά απομάκρυνε μας από τις πονηριές (από το κακό).

[Γιατί σ' εσένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν.]

ΣταβΙταλικά

Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà,

Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti,

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male.

Amen.

Στα Γαλλικά

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΛΕΤΗ_ΤΟΥ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ_2.jpg

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 34ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 Δεκεμβρίου 2023                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι το

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 2–3.12.2023

  Οικισμός Ενορία  2-3 Δεκεμβρίου 2023 Αγάπη Αγίου Αγαπητού Κυριακή 09.00 Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κυριακή 09.00 Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως της

1 Δεκεμβρίου μνήμη του Αγίου Καστρικιανού

Ήταν ο τρίτος επίσκοπος του Μιλάνου και χρονικά τοποθετείται στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αιώνα. Σύμφωνα με κάποιες ιστορικές πηγές η εκλογή του στην, από

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου