Eκκλησία και Εκκλησίες

Από το πεφωτισμένο άρθρο του Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Καθηγητου του Πανεπιστημίου του Graz, που δημοσιεύθηκε χθες στο amen.gr,
σημειώνουμε τα παρακάτω: 

Οἱ πολλαπλές ἀρνητικές ἀντιδράσεις ὁρισμένων κατά τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γενικά ἤκατά συγκεριμένων θέσεων πού ἀνευρίσκονται στά κείμενα ἔχουν καί ἕνα θετικό στοιχεῖο. Δίδουν ἀφορμή ἤμᾶλλον προκαλοῦν ἀπαντήσεις, οἱτου Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Καθηγητου του Πανεπιστημίου του Graz Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης, οι  ὁποῖες δέν φανερώνουν μόνο τό ἀβάσιμο τῶν ἐπιχειρημάτων τους καί τό φανατισμένο κίνητρό τους, ἀλλά δίδουν καί τήν εὐκαιρία γιά τήν ὀρθόδοξη δατύπωση τῆς πίστεώς μας χωρίς προκαταλήψεις καί πολεμικές.

Οἱ ποικίλες ἀρνητικές ἀντιδράσεις για τήν ἀπόδοση τοῦ ὅρου «έκκλησία» στίς ἑτεροδόξες Ἐκκλησίες ἀποδεικνύει πράγματι, ὅτι οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς ἀπολογητικῆς στάσεως ἀγνοοῦν τελείως τίς συνέπειες τῆς ἀπαιτήσεώς των. Ἰσχυρίζονται μάλιστα ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Θεολογία τῶν ἁγίων καί ἱερῶν Πατέρων καί τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας! Καί εἶναι λυπηρόν τό γεγονός, διότι οἱ μειοψηφοῦντες ἐπέβαλαν στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος αὐτές τίς νεωτερίζουσες ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες βέβαια εἶναι ἀνεφάρμοστες καί πολύ ἐπιζήμιες γιά τήν Ὀρθοδοξία γενικώτερα.

Τό προβλεπόμενο Κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου «Σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖμέ τό πνεῦμα τοῦκαθήκοντος τῆς Ὀρθοδοξίας γιά καταλλαγή καί ἑνότητα μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν.[54] Αὐτό εἶναι ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρίς καμμία συζήτηση, χωρίς καμμία ἀμφιβολία. Τό Κείμενο τῆς Συνόδου εἶναι σαφές.

Ἐάν συγκρίνει κανείς τήν μεγαλοψυχία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν μικροψυχία καί στενοκαρδία τῶν ὑπερασπιστῶν καί ζηλωτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, τότε θά διαπιστώσει ὅτι ἡἉγία καί Μεγάλη Σύνοδος πρέπει νά προχωρήσει ἀνενόχλητη στίς βασικές ἀρχές τοῦ Κειμένου «Σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ἐμπλουτισμένο ἴσως καί μέ περισσότερες θετικές προτάσεις.

Ὅμως θά εἶναι καταστροφικό, ἐάν ἀπαλειφθεῖ καί ἡλέξη «Ἐκκλησία» γιά τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, ἐπειδή ὑπάρχουν ὁρισμένοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν τήν ἐκκλησιαστική ἀποκλειστικότητα καί τόν χαρισματικό ἀποκλεισμό καί δέν ἀντέχουν τήν εὐρύτητα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί γιά ἄλλους. Δέν κερδίζουν τίποτα, ἐάν θελήσουν νά ὑποβιβάσουν καί νά εὐτελίσουν τούς ἄλλους, νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἀνυψωθοῦν ἐκεῖνοι. Εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο, ἐάν θέλομε νά εἴμεθα καί εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυτό μας καί ἐνώπιον τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ, νά φροντίσομε πρῶτα τά τοῦ οἴκου μας! Κανείς δέν ἀμφιβάλλει ὅτι ἔχομε μπροστά μας ἀρκετά καί κραυγαλέα προβλήματα, ἄρα καί ἀρκετή ἔργασία καταλλαγῆς καί ἑνότητος. Καί αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά παρερμηνευθεῖ, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς ἀπεμπολοῦμε κάτι.

Ἐπαναλαμβάνω καί ἐδῶ καί τονίζω, ὅτι εἴμαστε ἀπόλυτα πεπεισμένοι, ὅτι ἀνήκομε στή «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία», μέ ὅλες τίς συνέπειες, γεγονός τό ὁποῖο δέν διαπραγματευόμεθα. Δέν μποροῦμε ὅμως νά ἀγνοήσομε καί τήν ὕπαρξη τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν σκανδαλώδη κατάσταση τῆς ἀκοινωνησίας. Καί δέν ἔχομε κανένα δικαίωμα νά ἐπεμβαίνομε στήν ἐλευθέρα βούληση τοῦ Θεοῦ καί νά τολμοῦμε νά περιορίσομε καί τά ὅρια τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦγιά ὅλον τόν κόσμον.

 

Πηγή:amen.gr

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου