ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ»
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο. 

Λαβαίνοντας υπόψη:

1.- Το άρθρο 19 του Καταστατικού του Σωματείου « Κάριτας Ελλάς », στο οποίο προβλέπεται μια (1) θέση Διευθυντή στην Κάριτας Ελλάς, η οποία θέση είναι σήμερα κενή.
2.- Την αριθ.45 /14-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς, με την οποία εγκρίθηκε η κάλυψη της θέσεως του Διευθυντή, κατόπιν επιλογής ανάμεσα στους υποψήφιους που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση αυτή,
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση της κενής θέσεως του Διευθυντή του Σωματείου «Κάριτας Ελλάς», Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52. Η πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή θα γίνει με τους παρακάτω όρους:

1.- Η πλήρωση της θέσεως θα γίνει με επιλογή από την Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδας, ανάμεσα σε τρία άτομα που θα προταθούν γραπτώς στην Ιερά Σύνοδο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Ελλάς και από τα οποία η Ιερά Σύνοδος θα διορίσει, κατά την κρίση της, το ένα στη θέση του Διευθυντή. Από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο και τη συγκροτούν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα προτιμηθούν οι τρείς πρώτοι από τους υποψήφιους, των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και άλλα κατά την κρίση της Επιτροπής συνεκτιμώμενα προσόντα, υπερτερούν έναντι των άλλων υποψηφίων.

2.- Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή του Σωματείου «Κάριτας Ελλάς», οι οποίοι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται, όπως αυτά καθορίζονται στην αναφερόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς, και στην παρούσα Προκήρυξη, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, οδός Καποδιστρίου 52 – 104 32-Αθήνα, 7ος Όροφος, σχετική αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος πρέπει :

Κύρια Προσόντα υποψηφίου
• Να είναι Έλληνας υπήκοος και χριστιανός Καθολικός στο Θρήσκευμα.
• Να έχει πολύ καλή γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
• Να είναι ακέραιου χαρακτήρα, με πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Για άνδρα υποψήφιο, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
• Να είναι κάτοχος, τουλάχιστον, πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• Να είναι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό γνώστης και χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Επεξεργασία κειμένου βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και γνώστης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.
• Να χειρίζεται άριστα την Ελληνική γλώσσα, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο.
• Να έχει άριστη δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
• Να έχει κατανόηση και συμβατό όραμα για την ανάπτυξη της Κάριτας Ελλάς, με έμφαση στη δικτύωση και στην ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων διαχείρισης.
• Να μπορεί να μετακινείται συχνά σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
• Πολύ καλή γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών.
• Διευθυντική πείρα σε Υπηρεσία του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
• Άλλα προσόντα και γνώσεις του τομέα εργασίας του, όπως ειδίκευση στη Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.ά.

Οι υποψήφιοι θα δοκιμαστούν και σε συνέντευξη, που θα δώσουν χωριστά ο καθένας στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά την ίδια ημέρα που η Επιτροπή αυτή θα συνέλθει για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. Εάν δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τα κύρια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, όπως αυτά καθορίζονται παραπάνω, τότε από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα διαθέτουν, κατά σειρά, τα περισσότερα προσόντα και ικανότητες.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή θα υποβάλλει σχετική αίτηση συμμετοχής, μαζί με κλειστό φάκελο που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά των ιδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και αναλυτικό βιογραφικό του σημείωμα. Η Αίτηση και μαζί και ο φάκελος με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση, θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, οδός Καποδιστρίου 52 – 104 32 Αθήνα, 7ος Όροφος – Τηλέφωνο 210 – 524 78 79, κατά τις ώρες από τις 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, και το αργότερο έως και τις 15 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και έως την ώρα 2 μ.μ. Δεν θα γίνουν δεκτά η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα αποσταλούν με E-Mail ή με Fax.

Στη συνέχεια θα συνέλθει η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να ανοίξει τους φακέλους των δικαιολογητικών, να πάρει τις συνεντεύξεις από τους υποψήφιους και να εκδώσει τα αποτελέσματα. Για την ημέρα και ώρα σύγκλησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα ενημερωθεί από την Κάριτας Ελλάς προσωπικά ο κάθε υποψήφιος.

Για το πλήρες αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος
της Κάριτας Ελλάς 

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος
Ιερέας

 

κοινοποίηση άρθρου:

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΠΡΙΓΚΙΤΗΣ

Αποτελεί μια από της προστάτιδες αγίες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου που τιμήθηκε από τους πιστούς για τις «Αποκαλύψεις» της, δηλαδή για τα θεια οράματα που είχε.

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ 16ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 23 Ιουλίου 2024   Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 27-28.7.2024

Οικισμός Ενορία  27 – 28 Ιουλίου 2024 Αγάπη Agapi Αγίου Αγαπητού – Αετοφωλιά Aetofolia Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Andros Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου