ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ Επισκέψεις του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στις Εκκλησίες για τα Χριστούγεννα

Την Τρίτην, 16ην /29ην Δεκεμβρίου 2015, έλαβον χώ-ραν αι επισκέψεις της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος υπό την Προεδρείαν και ηγουμενείαν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων και ηγουμένου κ.κ. Θεοφίλου, εις τας Δυτικάς Εκκλησίας, τας εορταζούσας την εορτήν των Χριστουγέννων συμφώνως τω Γρηγο-ριανώ ημερολογίω.
Η Αγιοταφιτική Αδελφότης επεσκέφθη την Αδελφότητα των Φραγκισκανών, εγκαταβιούσαν εις την Αγίαν Γην από του 13ου αιώνος και νυν εις μικράν απόστασιν βορειοδυτικώς του Πατριαρχείου.
Εν τη υποδοχή και επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Κουστωδόν π. Rierre Battista Pizaballa διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2015/12/29/19149
Ανταπαντών ο Κουστωδός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά το παράδειγμα συνεργασίας, το οποίον δίδει προς όλας τας Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και υπεγράμμισε την ευεργετικήν σημασίαν της βοηθείας των Παναγίων Προσκυνημάτων εις τας ψυχάς των επισκεπτομένων ταύτα προσκυνητών και την ανάγκην της συνεργασίας των Χριστιανικών Εκκλησιών διά την διατήρησιν αυτών.
Ληξάσης της επισκέψεως ταύτης ,η Αγιοταφιτική Αδελφότης επεσκέφθη το Λατινικόν Πατριαρχείον, του οποίου προίσταται ο Λατίνος Πατριάρχης εις Ιεροσόλυμα κ. Fuad Tual. Τον Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. Τουάλ ασθενούντα ασθενούντα εξεπροσώπησε ο βοηθός Επίσκοπος αυτού Σεβ. Σόμαλη.
Τον Εκπρόσωπον του Λατίνου Πατριάρχου προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λέγων ότι αι Χριστιανικαί Κοινότητες χαίρουν ανταλλάσουσαι επισκέψεις επί ταίς εορταίς, καθ’ ότι αι επισκέψεις αύται βοηθούν αυτάς να μαρτυρούν την μαρτυρίαν του Άρχοντος της ειρήνης και της δικαιοσύνης, την Χάριν και ενίσχυσιν του Οποίου αιτούμεθα διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Ευχαριστών ο Επίσκοπος Σόμαλη ανταπήντησεν ότι εις μίαν εποχήν εγληματικών ενεργειών, απαγωγών, προσφυγικών εκτοπισμών, έρχεται ως δυνατή παρουσία και παραμυθία η μνήμη της Γεννήσεως του Χριστού και αι επί ταύτη επισκέψεις μεταξύ ημών και ηυχήθη ευλογημένα Χριστούγεννα και ειρηνικόν τον Νέον Έτος.
Την επίσκεψιν εις το Λατινικόν Πατριαρχείον εις Ιεροσόλυμα ηκολούθησε επίσκεψις του Μακαριωτάτου συνοδευομένου υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιά-δος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου εις τον Αποστολικόν Δελεγάτον – Νούντσιον, αντιπρόσωπον του Πάπα εις Ιεροσόλυμα Αρχιεπίσκοπον Giuzeppe Lazzaroto.
Τέλος ο Μακαριώτατος και πάλιν τη συνοδεία του Πα-τριαρχικού Επιτρόπου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως επεσκέφθη τον Αγγλικανόν Επίσκοπον εις Ιεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.

 

 Πηγή: jp-newsgate

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Πρόγραμμα Ενοριών 10-11 Δεκεμβρίου 2022

 Οικισμός Ενορία 10-11 Δεκεμβρίου 2022 Αγάπη Αγίου Αγαπητού – Αετοφωλιά Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου – Άνδρος Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα – Βωλάξ Γεννήσεως της Θεοτόκου  Κυριακή

9 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Λευκαδίας

  Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για την Αγία Λευκαδία. Η ευλάβεια προς το πρόσωπό της αναπτύχτηκε στον τόπο ταφής της, το ρωμαϊκό κοιμητήριο του Τολέδο στην

Mελέτη  του Ευαγγελίου της ημέρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 9 Δεκεμβρίου 2022                                     Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Επικαλούμαι

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου