Ευχές για τα Χριστούγεννα με εκπροσώπους δογμάτων και Εκκλησιών αντάλλαξε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δεκτοί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο έγιναν το περασμένο Σάββατο εκπρόσωποι Εκκλησιών και δογμάτων, και αντήλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα.Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την 11.00 π.μ. ώραν του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015 / 9ης Ιανουαρίου 2016, η Εκκλησία των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού.
Τούς Αρμενίους κληρικούς υπό τον Αρχιεπίσκοπον Άρην Σαβρανιάν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο επί κεφαλής της ομάδος των Αρμενίων κληρικών Σεβασμιώτατος Άρης προσεφώνησε τον Μακαριώτατον λέγων ότι το φως της Γεννήσεως του επιφανέντος Ιησού Χριστού εις τον κόσμον επέλαμψε και εφώτισε τα έθνη, τα οποία εδέχθησαν αυτό και εσχημάτισαν την Εκκλησίαν. Παρά ταύτα και σήμερον υπάρχουν Έθνη μη δεχόμενα την αλήθειαν του Χριστού, διό και επιβάλλεται μεταξύ των συνεργασία διά την αντιμετώπισιν των φαινομένων αυτών.

Επίσκεψις της Αδελφότητος των Φραγκισκανών.
Την 9.15 π.μ. της πρωΐας του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015/ 9ης Ιανουαρίου 2016 ,επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Αδελφότης των Φραγκισκανών επί τη εορτή των Χριστουγέννων.
Την Αδελφότητα των Φραγκισκανών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ο Κουστωδός της Αγίας Γης π. Pierre Batista Pizzaballa, λέγων ότι δοξάζομεν τον Θεόν, διότι εωρτάσαμεν και εφέτος εν μέσω προβλημάτων και καταδιώξεων των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν και ανά τον κόσμον. Παρ’ όλα αυτά ημείς ζώμεν επ’ ελπίδι, διότι ο Κύριος εισήλθεν εις την ζωήν και την ιστορίαν ημών και δη εις την περιοχήν ημών και εις ημάς εδόθη το προνόμιον να ζώμεν εις την γην ταύτην, εν η ο Εμμανουήλ, ήτοι ο Θεός μεθ’ ημών, επεσκέφθη ημάς και να δίδωμεν επαξίως την μαρτυρίαν ημών εις τον κόσμον.

Πάσαι αι Χριστιανικαί Κοινότητες εις την επί τοις Χριστου-γέννοις επίσκεψιν αυτών.
Την 10.00 π.μ. ώραν της ιδίας ημέρας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού ομού αι πλείσται των Χριστιανικών Κοινοτήτων των Ιεροσολύμων (πλην των Φραγκισκανών και των Αρμενίων, οι οποίοι επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εις ιδίαν αυτών επίσκεψιν) ήτοι του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα, των Συριάνων, των Κοπτών, των Αιθιόπων, των Λουθηρανών και των Αγγλικανών.
Τούς Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοτήτων τούτων εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, οι Προκαθήμενοι εξ ο-νόματος των Εκκλησιών αυτών ηυχήθησαν εις τον Μακαριώτατον και την Αδελφότητα, της οποίας Αυτός τυγχάνει ηγούμενος, ευλογημένον το Νέον Έτος, τη χάριτι του δι’ ημάς ενανθρωπήσαντος και εν συνεργα-σία προς όφελος των Χριστιανικών ποιμνίων εις Ιεροσόλυμα και ειρήνην και ασφάλειαν εις αυτήν.
Εις τους ευχετηρίους τούτους λόγους ανταπήντησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

 

κοινοποίηση άρθρου:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Περισσότερα

Διαβάστε ακόμη

Mελέτη του Ευαγγελίου της ημέρας

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ 4ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30 Ιανουαρίου 2023                                              Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολη παντός Αιγαίου